Gebruiksvoorwaarden Winleads-Propy 'as a service'

Deze gebruiksvoorwaarden van Winleads-Propy zijn van toepassing op alle diensten geleverd door Winleads BV, met maatschappelijke zetel te Koningin Astridlaan 75, 2800 Mechelen, geregistreerd onder BTW-nummer BE 0751 533 333 en met registratienummer bankrekening BE19 0018 9026 9312, hierna “Winleads-Propy” genoemd.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Ze definiëren de wettelijke rechten en plichten tussen de eindgebruiker en Winleads-Propy .

Tijdens elke aankoop (hierna 'Aankoop' genoemd), wordt u gevraagd te bevestigen dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u de inhoud ervan volledig accepteert om het recht te verkrijgen om het Product te gebruiken. Door het vakje 'Ik heb deze voorwaarden gelezen en aanvaard' aan te vinken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.

1. DEFINITIES

Op basis van deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende termen gedefinieerd:

1.1 Gebruiksvoorwaarden - De huidige Gebruiksvoorwaarden en eventuele bijlagen die aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn toegevoegd, voor zover aanvaard door de Eindgebruiker.
1.2

Vertrouwelijke informatie - De term 'vertrouwelijk' betekent informatie die in vertrouwen door de ene partij (de 'leverancier') aan een andere partij (de 'ontvanger') wordt bekendgemaakt of als 'vertrouwelijk' wordt aangemerkt, met inbegrip van en zonder beperking informatie met betrekking tot: elk aspect van de zaken van de leverancier of zijn moedermaatschappij, financiële overzichten, bedrijfs- en marketingplannen, lopende of dreigende rechtszaken, mogelijke contractuele relaties, gegevensverzameling, tabellering en analyse, computerprogramma methoden, ontwerpen, specificaties, plannen, ontwerpen en andere materialen, programma's, databanken, uitvindingen (al dan niet in aanmerking komend voor rechtsbescherming door octrooirecht, merkenrecht of auteursrecht), onderzoek en ontwikkeling. Vertrouwelijke informatie omvat ook elk document dat is gemarkeerd als 'Vertrouwelijk'.

Niettegenstaande het voorgaande omvat vertrouwelijke informatie geen informatie die: (a) in het publieke domein is of was op het moment dat de ontvanger op de hoogte werd gebracht, of openbaar wordt zonder dat de ontvanger hiervoor verantwoordelijk is; (b) zijn verkregen door de ontvanger, met de voorwaarde dat ze niet aan derden worden bekendgemaakt, behoudens een contractuele, fiduciaire of andere verplichting om deze niet bekend te maken; (c) onafhankelijk is afgeleid door de ontvanger zonder verwijzing naar vertrouwelijke informatie; of (d) rechtmatig in het bezit was van de ontvanger zonder enige verplichting jegens de leverancier vóór de datum van openbaarmaking door de leverancier aan de ontvanger.

1.3Eindgebruiker - Elke persoon of entiteit die deze Gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard om een ​​dienst aangeboden door Winleads-Propy te verkrijgen , met inbegrip van een gebruikslicentie en/of een beperkt recht om het Product te gebruiken, zoals beschreven in artikel 2 van deze Gebruiksvoorwaarden .
1.4Vergoedingen - Bedragen te betalen door de Eindgebruiker aan Winleads-Propy in ruil voor het recht om het Product en de Diensten te gebruiken onder deze Gebruiksvoorwaarden.
1.5Licentie - Het recht verkregen onder deze gebruiksvoorwaarden om het product te gebruiken zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden.
1.6Platform - Software-as-a-Service Platform geconfigureerd door Winleads-Propy en waarmee de Software ter beschikking wordt gesteld aan de Eindgebruiker.
1.7Product - Het Platform en de Software beschreven in Clausule 2 hieronder, inclusief alle huidige en toekomstige 'bug' fixes, fixes, updates, upgrades, aanpassingen, nieuwe functies of functionaliteiten, inclusief de nieuwste virussignaturen en documentatie.
1.8Aankoop - De overeenkomst tussen Winleads-Propy en de Eindgebruiker om het Product te kunnen gebruiken tegen een door de Eindgebruiker betaalde vergoeding, waarbij het Product elektronisch wordt geleverd.
1.9Diensten - Ondersteuning aan eindgebruikers, zoals verder beschreven in artikel 7 van deze gebruiksvoorwaarden.
1.10Software - De softwareprogramma's die specifiek zijn voor Winleads-Propy en/of hun upgrades en de voorwaarden voor onderhoud van deze software, zoals specifiek geïdentificeerd in artikel 2 van deze gebruiksvoorwaarden.
1.11Database - De database met vastgoedtransacties in België uitgevoerd door eindgebruikers van het Platform.
1.12Ondersteuning - Technische en productondersteuning van Winleads-Propy voor het Product, zoals verder beschreven in artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.
1.13Brand handelsmerk - De handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, logo's Winleads-Propy worden gebruikt om haar producten en diensten te identificeren.
1.14De Website - De website van Winleads-Propy toegankelijk via https://winleads.eu of https://Propy.be.
2. DOEL
2.1 Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en tegen betaling van de Vergoedingen, verleent Winleads-Propy de Eindgebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en tijdelijke Licentie die hem toegang geeft tot het Product en het gebruikt. De Eindgebruiker kan er toegang toe krijgen via de toegangsidentificatie die hij per e-mail ontvangt. Toegang en gebruik zijn beperkt tot het doel en de tijdslimieten beschreven in deze Servicevoorwaarden en op de website.

Het product Winleads-Propy bestaat uit:

 • 1 ) Software die de waarde van het onroerend goed van een potentiële koper of verkoper berekent,
 • 2 ) een volledige database met vastgoedtransacties in België uitgevoerd door eindgebruikers van het Platform,
 • 3 ) een Platform waarmee de eindgebruiker toegang heeft tot de Software en de database, en in contact kan komen met potentiële verkopers van onroerend goed (hierna: “prospect”). Potentiële klanten kunnen het Platform immers gebruiken om hun eigendom te laten taxeren, om een ​​bekwame makelaar te zoeken of om een ​​hele reeks onderzoeken uit te voeren die nodig zijn voor hun vastgoedverkoopverzoeken.
 • 4 ) de mogelijkheid om competitieve rapporten te exporteren indien de Eindgebruiker kiest voor een premium dienstverlening. Deze competitive rapporten geven toegang aan een gemeenschappelijke database dat eindgebruikers in staat zal stellen om verkochte huizen met finale verkoopprijzen te exporteren.
 • 5 ) een uitleg over het gebruik van het Platform tijdens de registratie.

Winleads-Propy belooft niets over het volume, de kwaliteit of de conversieratio van de prospect. Ons product zorgt voor het verzamelen van zoveel mogelijk informatie voor de prospectie van onze klant die verantwoordelijk is voor het transformeren van potentiële prospects in echte klanten.

2.2Winleads-Propy zal Diensten en Ondersteuning op het Product aanbieden onder de voorwaarden en beperkingen beschreven in de huidige Gebruiksvoorwaarden, zoals verder beschreven in Artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.
2.3Deze Gebruiksvoorwaarden binden Winleads-Propy als Eindgebruiker, zonder gebonden te zijn door een derde partij.
3. OFFERTE EN REGISTRATIE
3.1
Offertes van Winleads-Propy zijn 14 dagen geldig, daarna louter informatief. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders aangegeven). Winleads-Propy wordt pas aan de offerte gekoppeld na uitdrukkelijke en schriftelijke (elektronische) aanvaarding door de eindgebruiker of een bevoegde vertegenwoordiger.
3.2Na ondertekening van de offerte en deze Gebruiksvoorwaarden en betaling van de prijs, ontvangt de Eindgebruiker per e-mail een bevestiging van zijn inschrijving.
3.3
Daarna moet de Eindgebruiker een account aanmaken met zijn persoonsgegevens of zijn bedrijfsinformatie om toegang te krijgen tot het Platform. De Eindgebruiker dient dus een geldig e-mailadres op te geven. In geval van wijziging van e-mailadres of ontbrekende informatie van Winleads-Propy voor een langere periode, gelieve ons te contacteren matteo@winleads.eu voor systeemverificatie.

Bij onvolledige of foutieve registratie heeft Winleads-Propy het recht om de account eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder opzegtermijn te beëindigen.

3.4Het is eindgebruikers niet toegestaan gebruik te maken van de identiteiten van derden, agenten, tijdelijke e-mailadressen en/of andere gegevens die hun ware identiteit verhullen.
3.5 Het account is alleen bedoeld voor de Eindgebruiker, hij kan dit account niet delen met derden. Als het account is aangemaakt door een werknemer namens zijn werkgever, moet de werkgever alle relevante werkgeversgegevens invullen in het aanmeldformulier. In geval van twijfel of de werknemer rechtmatig kan optreden namens de werkgever, heeft Winleads-Propy het recht om bewijs te vragen alvorens het account te activeren.
3.6
Winleads-Propy behoudt zich het recht voor om de registratie/aankoop permanent of tijdelijk te aanvaarden of te weigeren. Het kan in het bijzonder worden geweigerd om de volgende redenen:
 • De Eindgebruiker verstrekt de gevraagde gegevens niet voor identificatiedoeleinden of geeft onvolledige of onjuiste gegevens door.
 • De Eindgebruiker registreert zich meerdere keren onder verschillende pseudoniemen;
 • De Eindgebruiker gebruikt de identiteit van een derde partij.
 • De Eindgebruiker komt de verplichtingen uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden niet na, heeft ze in het verleden niet nageleefd of Winleads-Propy kan er redelijkerwijs van uitgaan dat hij ze in de toekomst niet zal nakomen.
 • Elke andere reden waarom Winleads-Propy redelijkerwijs kan beslissen om de registratie te weigeren.
4. VERBINTENISSEN
4.1Door deze Gebruiksvoorwaarden verbinden de Eindgebruiker en Winleads-Propy zich ertoe een perfecte samenwerking te verzekeren.
4.2
Winleads-Propy verbindt zich ertoe:
 • Toegang verlenen tot het Product
 • Voldoen aan de voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden
4.3
De Eindgebruiker van zijn kant verbindt zich ertoe om:
 • Verstrek de nodige gegevens in het registratieformulier
 • Geen handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de identiteit en de reputatie van Winleads-Propy kunnen schaden
 • Op een professionele manier communiceren zodra een tussenkomst met betrekking tot de aangeboden diensten uitgevoerd moet worden door Winleads-Propy
 • Voldoen aan de voorwaarden en bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden
 • Bied toegang tot hun API-tools om toegang te krijgen tot hun assetmanagementtool.
5. DUUR - VERLENGING - BEINDIGING
5.1Deze Gebruiksvoorwaarden gaan in op de datum waarop de Eindgebruiker het aanbod accepteert, d.w.z. wanneer de Eindgebruiker de registratie voltooit. Dit is de datum waarop de Eindgebruiker een bevestiging van de registratie per e-mail ontvangt
5.2

De Gebruiksvoorwaarden worden afgesloten voor de periode die is bepaald in de ondertekende offerte. Tenzij een voorafgaande schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de beëindiging van het abonnement wordt verzonden naar matteo@winleads.eu uiterlijk tussen 30 en 10 werkdagen voor het einde van de huidige periode, worden het abonnement en de gebruiksvoorwaarden verlengd met een duur die identiek is aan de beginperiode.

De beëindiging van het abonnement gaat in op de laatste dag van de lopende periode.

5.3Indien de Eindgebruiker de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, heeft Winleads-Propy het recht om de contractuele relatie met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst. In dit geval worden alle rechten en/of gebruikersaccounts van de Eindgebruiker onmiddellijk geblokkeerd en moet de Eindgebruiker onmiddellijk en uiterlijk op zijn eerste verzoek alle exemplaren van het Product in zijn bezit vernietigen, evenals alle vertrouwelijkheid van Informatie met betrekking tot het product. In geval van opzegging heeft Winleads-Propy het recht om de Eindgebruiker te vragen hem volledig te vergoeden voor eventuele geleden schade.
5.4
Winleads-Propy heeft het recht om het abonnement en deze Gebruiksvoorwaarden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst in de volgende gevallen (niet limitatief):
 • Als een substantieel deel of alle activa van de Eindgebruiker worden verkocht;
 • Indien de Eindgebruiker alle betalingen opschort, vrijwillig faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of een liquidatie of soortgelijke procedure start;
 • Als er een significante wijziging is in de aandeelhoudersstructuur van de Eindgebruiker of als de zeggenschap over het bedrijf overgaat van de Eindgebruiker naar de eigenaar;
5.5In geval van niet-betaling in overeenstemming met artikel 9 van deze Gebruiksvoorwaarden, behoudt Winleads-Propy zich het recht voor om het gebruik van het Product zeven (7) dagen na de vervaldatum op te schorten. Deze schorsing heeft geen tijdslimiet. Winleads-Propy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt aan de Eindgebruiker tijdens of na de opschorting. Het Product is binnen 24 uur na ontvangst van de betaling weer beschikbaar.
5.6Bij beëindiging worden de reeds betaalde Fees niet gerestitueerd. Op het moment van beëindiging moeten eventuele onbetaalde vergoedingen worden betaald.
6. VOORWAARDEN VAN HET RECHT OP GEBRUIK VAN WINLEADS- Propy
6.1Het gebruik van het product en de services moet voldoen aan de regels die zijn uiteengezet in deze servicevoorwaarden. Winleads-Propy kan toezicht houden op uw gebruik van het Product en de Diensten om de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden te verzekeren.
6.2

Het Product wordt uitsluitend als dienst aan de Eindgebruiker aangeboden voor gebruik. De Licentie houdt in dat de Eindgebruiker bevoegd is om één exemplaar van het Product voor persoonlijk gebruik op de computer of ander apparaat van de eindgebruiker op te slaan. Het is niet toegestaan ​​om andere exemplaren te hebben.

Het is uitdrukkelijk verboden onderdelen te wijzigen of te bewerken met het doel deze commercieel ter beschikking te stellen aan derden of voor privédoeleinden.

6.3

De Eindgebruiker heeft niet het recht om het Product door te verkopen, te verhuren of in licentie te geven, noch om licenties of gebruiksrechten in welke vorm dan ook ter plaatse te verlenen, noch om zijn licentie over te dragen aan derden. Door de algemene voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, aanvaardt de Eindgebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor alle schade veroorzaakt aan Winleads-Propy door ongeautoriseerde toegang, wederverkoop, verhuur, licentie of enig ander gebruik van het Product door de Eindgebruiker.

Elke ongeoorloofde handeling zal resulteren in een forfaitaire schadevergoeding die door de Eindgebruiker aan Winleads moet worden betaald en gelijk aan 3 keer het totale bedrag van de kosten, afhankelijk van de Aankoop van de Eindgebruiker, zonder schriftelijke kennisgeving en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst. In dat geval heeft Winleads-Propy het recht om deze Gebruiksvoorwaarden te beëindigen overeenkomstig artikel 5.4.

6.4De Eindgebruiker stemt ermee in dat op verzoek van Winleads-Propy of zijn gemachtigde vertegenwoordigers en binnen 14 dagen, de Eindgebruiker het document volledig documenteert en certificeert, d.w.z. om te bewijzen dat het gebruik van het Product op het moment van de aanvraag in overeenstemming is met de Licentie verleend door Winleads-Propy .
6.5Behalve de beperkte rechten en de hieronder uitdrukkelijk verleende Licentie, wordt geen andere licentie verleend en is geen ander gebruik toegestaan. Winleads-Propy en haar leveranciers behouden alle rechten, titels en belangen met betrekking tot het Product, evenals alle intellectuele eigendomsrechten en handelsgeheimen die ze bevatten.
7. UPDATES EN ONDERSTEUNING
7.1

Winleads-Propy helpt de Eindgebruiker bij het installeren, onderhouden en updaten van het Product, alsook bij het oplossen van problemen met betrekking tot het gebruik van het Product, de hardware-interface van randapparatuur en het registreren van verzoeken, verbeteringen en bugs ingediend door de Eindgebruiker.

Winleads-Propy kan, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, het Product bijwerken. Door de Servicevoorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat Winleads-Propy patches, updates en upgrades mag toepassen. Winleads-Propy kan uw toegang tot elk aspect van het Product op elk moment wijzigen, opschorten, beëindigen, vervangen of beperken.

7.2

Indien de Eindgebruiker technische problemen ondervindt met het Product maar volgens Winleads-Propy de oorzaak van het probleem niet in het Product of in de werking ervan ligt, kan hij bijkomende assistentie vragen om het probleem te verhelpen, mits betaling van standaard prijs service tarieven.

Aanvullende hulp kan worden verleend in de volgende gevallen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot):

 • Computervirussen die niet afkomstig zijn van het Product
 • Problemen met hardware van eindgebruikers
 • Problemen met het besturingssysteem van de eindgebruiker
 • Problemen met de toepassing Back-up en herstel van eindgebruikers
 • Problemen met betrekking tot de installatie of het gebruik van een niet-gecertificeerde applicatie van derden
 • Problemen met het eindgebruikersnetwerk
 • Netwerkproblemen die niet door het product worden veroorzaakt

Indien het technische probleem het niet mogelijk maakt om met zekerheid te bepalen of de oorzaak extern is, zal Winleads-Propy samen met de Eindgebruiker de oorzaak bepalen. Zodra de oorzaak van buitenaf is, is de Eindgebruiker aansprakelijk voor aanvullende schade.

7.3De Eindgebruiker profiteert van Ondersteuning voor de duur van de Licentie. Deze ondersteuning is alleen van toepassing op het gebruik van het Product zoals het op een bepaald moment beschikbaar is.
7.4De Ondersteuning aangeboden door Winleads-Propy is telefonisch bereikbaar op het nummer +32 492 55 38 70 en +32 488 43 32 36 van maandag tot vrijdag (van 9u tot 16u30) en krijgt de zekerheid van een snelle interventie door een professioneel, gespecialiseerd. Winleads blijft ook beschikbaar via e-mail op matteo@winleads.eu voor vragen of verduidelijkingen met betrekking tot het systeem.
7.5Updates en ondersteuning van Winleads-Propy hebben betrekking op een inspanningsverbintenis. Winleads kan geen enkele reactie of tussenkomst garanderen en is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade berokkend aan de Eindgebruiker, tenzij een gebrek aan inspanning wordt bewezen door de Eindgebruiker.
7.6 De in deze Servicevoorwaarden beschreven Ondersteuning is beperkt tot de duur van deze voorwaarden.
8. KOSTEN EN HERZIENINGEN VAN KOSTEN
8.1

Alle Kosten bestaan ​​uit een vast maandelijks bedrag ter compensatie van het recht om het Product te gebruiken en kosten voor het gebruik van aanvullende diensten die u bestelt. Vergoedingen worden niet gerestitueerd.

Alle kosten zijn exclusief btw en andere belastingen die van toepassing kunnen zijn.

8.2 De vergoedingen zijn gedefinieerd in de offerte. In geval van wijziging en/of toevoeging van extra kosten voor het gebruik van de dienst, zal Winleads-Propy u een nieuwe prijsopgave sturen, die u kunt aanvaarden door een eenvoudige e-mail te sturen naar het adres matteo@winleads.eu.
9. BETALING
9.1U wordt automatisch maandelijks gefactureerd of, in het geval van een prepaid-abonnement , volgens de voorwaarden van dat abonnement. Winleads-Propy bereidt een domiciliëring voor als de betaling in termijnen is of een prepaid formule als het abonnement in één keer wordt betaald.
9.2Voor zover het Product, de Diensten of een deel ervan beschikbaar worden gesteld zodra het tariefplan is vastgesteld en betaald tussen Winleads-Propy en de eindgebruiker, moet u een betalingsplan selecteren en informatie verstrekken aan Winleads-Propy over uw krediet kaart of debetkaart. Aanvaardbare betaalmiddelen zijn Visa, Mastercard en automatische incasso via de mededeling van het bankrekeningnummer. U verklaart en garandeert aan Winleads-Propy dat deze informatie waarheidsgetrouw is en dat u bevoegd bent om deze betaalinstrumenten te gebruiken. U zult uw accountgegevens onmiddellijk bijwerken met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging in uw factuuradres of de vervaldatum van uw creditcard) die zich kunnen voordoen.
9.3

Betaling dient te geschieden binnen 3 werkdagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag, wordt een administratieve kost van 10 euro aangerekend voor elke vereiste verzending of zoekopdracht, waaronder (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot):

 • verzenden van een duplicaat van een factuur
 • het versturen van betalingsherinneringen in de vorm van brieven (aangetekend)
 • verzend betalingsplan
 • verzend betalingsplan

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag of een laattijdige betaling door de Eindgebruiker brengt automatisch, zonder schriftelijke ingebrekestelling of ingebrekestelling, eveneens een schadevergoeding met zich mee van 15% van het totale factuurbedrag, met een minimale vergoeding van 40 euro en onverminderd de reële aantoonbare kosten.

In het geval dat Winleads-Propy een debetweigering ontvangt van de bankorganisatie die verantwoordelijk is voor de betaling van de Vergoedingen, kan Winleads-Propy een bedrag van 50 euro factureren dat wordt gebruikt voor het openen van een niet-betalingsproceduredossier door een professionele incasso.

9.4Indien de eindgebruiker de Vergoedingen niet betaalt, heeft Winleads-Propy het recht om de uitoefening van deze Gebruiksvoorwaarden zeven (7) dagen na de vervaldatum op te schorten. In ieder geval is Winleads-Propy niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de opschorting. Na ontvangst van de betaling is het Product binnen 24 uur beschikbaar.
9.5 Alle factuurklachten dienen binnen 8 werkdagen na factuurdatum per e-mail te worden verzonden naarmatteo@winleads.eu. of per telefoon naar +32 492 55 38 70.
10. INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEGEVENSVERWERKING
10.1 Na betaling van de vergoeding heeft de Eindgebruiker het recht het Product voor eigen doeleinden en onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken. De Licentie waarvan u profiteert, is niet exclusief of overdraagbaar. Gebruik van het Product geeft de Eindgebruiker geen eigendomsrechten op het Platform, de Software, beschikbare gegevens, diensten, website of inhoud waartoe u toegang hebt. In ieder geval blijft Winleads-Propy de exclusieve eigenaar van het Product, evenals de exclusieve houder van alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op het Product, de website, de diensten en de inhoud. De code, structuur en organisatie zijn handelsgeheimen van Winleads-Propy , beschermd door het Belgische auteursrecht en internationale verdragen. De Eindgebruiker is niet bevoegd om de wettelijke vermeldingen die op het Platform of de website worden weergegeven, te verwijderen of te wijzigen.
10.2 Geen enkele dienst, product, onderdeel van een product of dienst of inhoud van Winleads-Propy die beschikbaar is op de Website of het Platform mag worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de schriftelijke toestemming van Winleads-Propy . U kunt ons systeem, onze marketingtechnieken of een van onze andere media niet gebruiken buiten ons Product.

Winleads-Propy heeft het recht om schadevergoeding te eisen voor elke vorm van kopiëren of inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten. Neem contact op met uw contactpersoon binnen Winleads-Propy voor elke behandeling van het Product waarvoor ondersteuning op afstand vereist is.

10.3In het geval dat persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door Winleads-Propy worden verzameld in opdracht van de Eindgebruiker of indien de Eindgebruiker zelf persoonsgegevens invoert op het Platform en/of in de Database, Winleads-Propy als verwerker en de Eindgebruiker als verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval is de verordening gegevensverwerking van toepassing. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, aanvaardt de Eindgebruiker uitdrukkelijk deze voorschriften voor gegevensverwerking.
10.4Eindgebruiker stemt ermee in dat Winleads-Propy een kopie ontvangt van alle persoonsgegevens die Winleads-Propy namens Eindgebruiker verzamelt en van alle gegevens die Eindgebruiker invoert in de Database. Met betrekking tot deze kopieën is Winleads-Propy verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
10.5

In het geval dat persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden verstrekt door Winleads-Propy , Winleads-Propy als verwerkingsverantwoordelijke en de Eindgebruiker als verwerker. In dat geval zal de Eindgebruiker de gegevens enkel verwerken voor de doeleinden en voor de middelen waarvoor ze door Winleads-Propy werden bepaald . De Eindgebruiker garandeert dat hij volledig voldoet aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zowel wat betreft zijn verplichtingen als verwerker jegens Winleads-Propy als zijn verplichtingen binnen de AVG.

De Eindgebruiker garandeert dat alle redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen zijn genomen om de beveiliging van de gegevensverwerking te waarborgen en dat hij zal voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Alle gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie.

De Eindgebruiker mag geen onderaannemers gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Winleads-Propy . De Eindgebruiker mag in geen geval de persoonsgegevens doorverkopen.

Wanneer de Eindgebruiker persoonsgegevens voor het eerst gebruikt, verklaart hij uitdrukkelijk dat de gegevens afkomstig zijn van Winleads-Propy .

11. EIGENDOM EN VERTROUWELIJKHEID
11.1Prijsoffertes, studies, projecten, facturen, documenten, databanken, softwarecodes, interpretaties, arrangementen, ideeën, enz. blijven de exclusieve eigendom van Winleads-Propy en worden niet aan derden doorgegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Winleads-Propy . Het kopiëren van het Product, in welke vorm of proces dan ook, vormt een inbreukmakende en/of oneerlijke marktpraktijk, indien uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Winleads-Propy .
11.2

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, erkent elke partij dat alle kennis en informatie die openbaar wordt gemaakt in verband met de uitvoering van verplichtingen onder de Servicevoorwaarden, zoals, maar niet beperkt tot informatie over klanten, prijzen, operaties, procedures en producten, handelsgeheimen zijn en behoren tot de Vertrouwelijke Informatie die specifiek is voor een bedrijf.

We kunnen links aanbieden naar andere sites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Winleads-Propy . Wij wijzen erop dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door Winleads-Propy wordt verzameld via zijn verschillende platforms. Lees daarom het privacybeleid van die sites in kwestie voordat u het accepteert.

11.3Er wordt geen kennis, informatie, verlenging of hernieuwing meegedeeld aan enige persoon of onderneming gedurende de looptijd van deze Gebruiksvoorwaarden en drie jaar na de beëindiging ervan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eindgebruiker of Winleads-Propy .
12. AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
12.1Wij bieden enkel een marketingdienst aan en nemen geen verantwoordelijkheid voor de financiële en/of commerciële situatie van de Eindgebruiker. U erkent en gaat ermee akkoord dat Winleads-Propy niet verantwoordelijk is voor het interne beheer van uw activiteit, zoals het beheer van prospects binnen uw agentschap, bedrijfsverlies, verlies van gegevens of andere gevallen die verband houden met het algemeen beheer van uw activiteit.
12.2 Het Product, de Diensten en de Ondersteuning worden geleverd 'zoals ze zijn' zonder enige vorm van garantie. Winleads-Propy garandeert niet dat het Product, de Diensten of de Ondersteuning beantwoorden aan de vereisten van de Eindgebruiker, noch dat ze ononderbroken of foutloos zijn. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Winleads-Propy hierbij (voor zichzelf en haar leveranciers) elke andere garantie af, expliciet of impliciet, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot het Product, de Diensten of de Ondersteuning, inclusief, zonder beperking, alle impliciete garanties van eigendom, inbreuk, rustig genot, integratie, mogelijkheid tot commercialisering of geschiktheid voor een specifiek doel en alle garanties die voortvloeien uit een actieplan, een methode van implementatie of gebruik van handel.
12.3 Winleads-Propy kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie die aanwezig is op het Platform of de Software. Het is daarom mogelijk dat de informatie niet altijd volledig, exact, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan Winleads-Propy niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de Eindgebruiker zou lijden door het gebruik van het Product. Als enige inhoud in strijd is met de wet of de rechten van derden, vragen wij u om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via matteo@winleads.eu. Elke download van het Platform gebeurt altijd op risico van de Eindgebruiker. Winleads-Propy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig voor rekening van de gebruiker zijn.
12.4Winleads-Propy wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van frauduleus hergebruik van persoonsgegevens door de Eindgebruiker in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679).
12.5 Het afsluiten van contracten met uw prospects en andere verkoopequivalenten is de taak van de Eindgebruiker en niet van Winleads-Propy . Er wordt geen contract gesloten tussen de prospects van de Eindgebruiker en Winleads-Propy . Winleads-Propy is niet verantwoordelijk in geval van een geschil tussen beide partijen in het kader van frauduleuze verkoop van onroerend goed, vorderingen wegens verborgen gebreken of enige andere soort klacht van gelijkaardige aard. Winleads-Propy kan elk contract met de Eindgebruiker beëindigen indien een feit de schuld van de Eindgebruiker bewijst met het oog op het behoud van het imago van Winleads-Propy .
12.6

Winleads-Propy (of haar leveranciers) is in geen geval aansprakelijk voor het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden, ongeacht de vorm van haar claim of actie (contractueel, nalatigheid, objectieve aansprakelijkheid of andere), voor (a) items die buiten haar redelijke controle, (b) verlies of onnauwkeurigheid van gegevens, verlies of onderbreking van het gebruik of kosten in verband met de aankoop van vervangende technologie, goederen of diensten, (c) indirecte, punitieve, incidentele, afhankelijke, speciale, voorbeeldige of gevolgschade, inclusief, zonder beperking, verlies van omzet, inkomsten, winst of goodwill of (d) totale schade, groter dan het bedrag betaald aan Winleads-Propy voor het gelicentieerde product of de ondersteunende dienst die aanleiding gaf tot het verzoek tijdens de voorgaande periode van 12 maanden of X maanden in het geval van een maandelijks abonnement, zelfs als Winleads-Propy op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen zijn onafhankelijk van alle andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en zijn van toepassing ondanks het mislukken van enige hierin aangeboden oplossing.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de wijziging van het verkoopsysteem door de Eindgebruiker. U stemt ermee in om de Winleads-Propy- organisatie en haar derden te vrijwaren van elke aansprakelijkheid, maar ook om Winleads-Propy te vrijwaren voor alle verliezen, kosten, verantwoordelijkheden en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

13. PROCEDURECONTROLE
13.1

Indien een derde stelt dat het Winleads-Propy Product inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, zal de Eindgebruiker Winleads-Propy onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan ​​en de juridische stappen.

De Eindgebruiker laat de behandeling van de zaak over aan Winleads-Propy , inclusief de afwikkeling.

14. TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLENBEHEER - BEVOEGDE RECHTER
14.1Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.
14.2De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in het algemeen, evenals hun opstelling, uitvoering en interpretatie.
14.3 Voordat u een procedure start, stemt u ermee in om ons eerst op de hoogte te stellen van het geschil en samen te werken om tot een minnelijke schikking te komen. Winleads-Propy verbindt zich ertoe de communicatie nooit af te snijden en benadrukt de transparantie met haar Eindgebruikers. In onderling overleg wordt een mediator aangesteld om tot een minnelijke schikking te komen die al dan niet tot voortzetting van de samenwerking kan leiden, maar vooral om tot een oplossing te komen die beide partijen tevreden kan stellen. Elke vordering voor de bevoegde rechtbanken die aanhangig wordt gemaakt zonder de bemiddelingsprocedure vermeld in dit artikel, kan door Winleads-Propy tegen de Gebruiker worden ingesteld. Winleads-Propy verbindt zich ertoe bemiddelingsprocedures te starten binnen de 7 werkdagen volgend op de ontvangstbevestiging van de klacht verzonden naar het adres matteo@winleads.eu , dit is de geschatte tijd die nodig is om de rugleuning optimaal te beheren en te verwerken. Deze procedure waarbij samen een bemiddelaar wordt aangesteld, is pas effectief nadat is geoordeeld dat een minnelijke schikking niet mogelijk is en dat een bevoegde interveniënt moet worden aangesteld.
INTEGRALITEIT - SCHEIDBAARHEID
15.1Deze Gebruiksvoorwaarden zijn definitief en volledig en vervangen alle mondelinge of schriftelijke mededelingen, gebruiksvoorwaarden tussen partijen.
15.2In het geval dat enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, kan deze bepaling niettemin worden toegepast voor zover toegestaan ​​door de wet. Het niet-toepasselijke deel moet als losstaand van deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd. Deze dissociatie laat de geldigheid en toepasselijkheid van alle overige overige bepalingen onverlet. Winleads-Propy behoudt zich het recht voor om de onwettige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijkaardige strekking.
OVERMACHT
16.1Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor het niet-respecteren of vertragen van de uitvoering van haar verplichtingen, noch voor enig verlies, last of geleden schade, indien dit het gevolg is van omstandigheden buiten haar macht, zoals brand, een natuurramp, overheidsingrijpen of enige andere partij andere oorzaak die buiten de wil van de Eindgebruiker en Winleads-Propy (en haar leveranciers) ligt en indien dit schriftelijk aan de andere partij is meegedeeld.
ALGEMENE VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN
17.1Deze Gebruiksvoorwaarden vervangen de algemene gebruiksvoorwaarden tussen de Eindgebruiker en Winleads-Propy , voor zover deze in strijd zijn met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.
17.2Wij willen onze producten en diensten continu voor u verbeteren. Daarom moeten we deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Tenzij wijzigingen in deze Servicevoorwaarden wettelijk vereist zijn, zullen we u ten minste 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden per e-mail op de hoogte stellen. Indien u niet akkoord gaat, heeft u de mogelijkheid om u gratis uit te schrijven. Zodra de bijgewerkte Servicevoorwaarden van kracht worden, bent u hieraan gebonden.
17.3In het kader van een naamswijziging, rechtsvorm of enige andere vorm van wettelijke wijziging binnen Winleads-Propy , zal het in stand houden van de activiteiten gegarandeerd worden en blijven deze Gebruiksvoorwaarden van kracht. Wijzigingen die binnen de juridische status kunnen worden aangebracht, hebben geen invloed op de levensvatbaarheid van de Servicevoorwaarden en de aangeboden diensten.
17.4

Alle kennisgevingen gebeuren schriftelijk en bij voorkeur per e-mail.

Elke kennisgeving per aangetekende post wordt geacht te zijn ontvangen door de geadresseerde op de derde dag van de verzending ervan en elke kennisgeving per fax wordt geacht te zijn ontvangen op de werkdag die volgt op de verzending ervan. Verzending naar de in deze Overeenkomst vermelde e-mailadressen geldt als ontvangstbewijs, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

17.5Tenzij anders aangegeven, is elk recht of rechtsmiddel in deze Servicevoorwaarden een aanvulling op elk ander recht of rechtsmiddel, in overeenstemming met de wet of billijkheid. De Eindgebruiker stemt ermee in dat bij een inbreuk of dreigende inbreuk Winleads-Propy onherstelbare schade kan lijden waarvoor geen adequate oplossing in de zin van de wet bestaat. Dienovereenkomstig heeft Winleads-Propy het recht om dwangmiddelen en billijke maatregelen te nemen om een ​​dergelijke inbreuk of een dreigende inbreuk te voorkomen of te beperken, zonder dat de werkelijke schade moet worden bewezen.
17.6Niets in deze Servicevoorwaarden mag worden opgevat als een reden voor een samenwerkingsovereenkomst of een werkgever-werknemerrelatie. Elke partij is onafhankelijk en als enige verantwoordelijk voor haar eigen verplichtingen. Als Eindgebruiker heeft Winleads-Propy niet het recht om namens de ander een verplichting, expliciet of impliciet, te creëren.
17.7 De Eindgebruiker erkent (a) dat hij deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en begrepen, (b) dat hij de mogelijkheid heeft gehad om deze Gebruiksvoorwaarden te laten herzien door zijn juridisch adviseur, (c) dat deze Gebruiksvoorwaarden dezelfde kracht en effect als de ondertekende Gebruiksvoorwaarden, (d) Winleads-Propy de identificatie van de Eindgebruiker vereist vóór de uitgifte van deze Licentie en (e) de uitgifte van deze Licentie vormt geen algemene publicatie van de Winleads-Propy Software of enige andere vertrouwelijke informatie.